НАЙБІЛЬШ УЖИВАНІ СЛОВА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1-500

(автор – Богдан Рудий, Київ)

 

прийменники, ЗАЙМЕННИКИ (52)

of

(род. пад.)

in

у

to

до

for

для; за

on

на

with

с

at

у, при

by

1.Твор. пад., 2.у, при

from

від

as

як

into

у, в усередину

about

біля

like

подібно

between

між

after

після, за, за

through

через, крізь

over

над; через, поверх

under

під

against

(на)проти

before

перед

without

без

within

у межах

during

протягом

towards

у напрямку до

off

від, ладь

upon

на

including

включаючи

among

серед

around

навколо

across

через, поперек

behind

позаду, за

it

це, воно

I

я

you

ти, ви

he

він

they

вони

she

вона

we

ми

there

там

who

хто

them

їх

him

його

me

мене

her

її

one

один

us

нас

something

щось, щось

nothing

ніщо

himself

(він) сам

anything

що-небудь, завгодно

itself

(воно) саме

themselves

(вони) самі

 

 

 

 

СОЮЗИ, ВИЗНАЧНИКИ, ВИГУКИ (58)

and

і

that

що (союз)

but

але

or

або

as

як

if

якщо

than

чим

when

коли; якщо

because

тому що, оскільки

so

так що, отже

while

поки, у той час як

where

де

although

хоча

whether

чи

until

(доти) поки

though

однак

since

оскільки

after

після

before

перед

the

(опр. арт.)

a

(неопр. арт.)

this

цей

his

його

that

той

which

який

an

(неопр. арт.)

their

їх

what

що

all

усі

her

її

some

деякі

its

його (неодуш.)

my

мій

your

твій, ваш

no

ніякий

these

ці

any

будь-який

such

такий

our

наш

many

багато (для обчислюваних)

those

ті

own

власний

more

більш

same

самий, такий же

each

кожен

another

інший

next

наступний

most

найбільше

both

обоє

every

кожен

much

багато (неисчисл.)

little

мало

several

трохи

half

пів-, наполовину

to (+INF)

(служ. сл.) Інфінітив

yeah!

(вигук)

no

немає

yes

так

 

 

 

 

ПРИКМЕТНИКИ (44)

last

останній

other

інший

new

новий

good

гарний

old

старий

great

великий, великий

high

високий

small

малий (по розмірі)

different

різний

large

великий

local

місцевий

social

соціальний

long

довгий, довгий

important

важливий

young

молодий

national

національний

possible

можливий

big

великий

right

правий; правильний

early

ранній

public

суспільний

only

єдиний, унікальний

able

здатний

political

політичний

particular

особливий, специфічний

full

повний

far

далекий

late

пізній

available

доступний

little

маленький

low

низький

bad

поганий

main

головний

major

головний, старший

economic

економічний

general

загальний

real

дійсний

likely

ймовірний

certain

визначений

special

особливий

difficult

важкий

international

міжнародний

clear

ясний, виразний

sure

упевнений

 

 

 

 

ПРИСЛІВНИКА (67)

not

не

out

поза, зовні

up

нагору; цілком

so

так

then

потім; тоді

more

більше

now

зараз

just

просто

also

також

well

добре

only

тільки

very

дуже

how

як?

when

коли?

as

як

even

навіть

there

там

down

униз

back

назад

still

усе ще

here

тут

too

1.також; 2.занадто

on

на

where

де?

over

над

much

багато

however

проте

again

знову

never

ніколи

all

цілком

most

більше всього

about

біля

in

у, до

why

чому?

away

ладь, поза

really

дійсно

off

ладь

always

завжди

next

потім

rather

скоріше; досить

quite

досить

right

правильно

often

часто

yet

усе ще (отриц.)

perhaps

можливо

already

уже

least

менш усього

almost

майже

long

довго

together

разом

later

пізніше

less

менше

both

обоє

once

один раз

probably

ймовірно

ever

коли-небудь,

no

немає

far

далеко

actually

фактично

today

сьогодні

enough

досить

therefore

тому

around

навколо

soon

незабаром

particularly

особливо

early

рано

else

ще, крім

 

 

 

 

ДІЄСЛОВА-1 (57)

will

(служ. сл.) майб. час

would

(служ. сл.) "хотів би"

can

(служ. сл.) могти

could

(служ. сл.) "міг (би)"

should

(служ. сл.) "слід"

may

(служ. сл.) могти (мати дозвіл)

must

(служ. сл.) потрібно

might

(служ. сл.) "міг (би)"

shall

(служ. сл.) 1."слід"; 2.майб. час

be

бути

have

мати

do

робити

say

сказати

go

йти

get

одержувати; ставати

make

робити, конструювати

see

бачити

know

знати

take

брати

think

думати

come

приходити

give

давати

look

дивитися

use

використовувати

find

шукати

want

хотіти

tell

розповідати

put

класти

work

працювати

become

ставати

mean

значити

leave

залишати, залишати

seem

здаватися

need

бідувати

feel

почувати

may

могти

ask

запитати; просити

show

показувати

try

намагатися, пробувати

call

кликати; дзвонити по тел.

keep

(з)тримати

provide

надавати, забезпечувати

hold

тримати

follow

випливати

turn

повертати(ся); звертатися до

bring

приносити, приводити

begin

починати(ся)

like

подобатися, любити

write

писати

start

починати(ся), стартувати

run

бігати, бігти

set

ставити

help

допомагати

play

грати

move

рухати(ся)

pay

платити

hear

чути

 

 

 

 

ДІЄСЛОВА-2 (54)

meet

зустрічати(ся)

include

включати

believe

вірити; вважати

allow

дозволяти, дозволяти

lead

вести, керувати

stand

стояти

live

жити

happen

траплятися

carry

(пері)носити

talk

розмовляти

sit

сидіти

appear

з'являтися

continue

продовжувати

let

дозволяти

produce

робити, виготовляти

involve

утягувати

require

вимагати

suggest

пропонувати, радити

consider

розглядати; вважати

read

читати

change

змінювати(ся)

offer

пропонувати

lose

утрачати

add

додавати

expect

очікувати

remember

пам'ятати

remain

залишатися

fall

падати

speak

говорити

open

відкривати

buy

купувати

stop

зупинити(ся)

send

посилати

decide

вирішувати

win

перемагати

understand

розуміти

develop

розвивати(ся)

receive

одержувати

return

повертати(ся)

build

будувати

spend

витрачати

describe

описувати

agree

погоджуватися

increase

збільшувати(ся)

learn

вивчати, учитися

reach

досягати

lie

брехати

walk

гуляти

die

умирати

draw

тягти; малювати

hope

сподіватися

create

створювати

sell

продавати

report

доповідати, повідомляти

 

 

 

 

ІМЕННИКИ-1 (77)

time

час

year

рік

people

люди

way

шлях

man

чоловік; людина

day

день

thing

річ

child

дитина

government

уряд

part

частина

life

життя

case

випадок

woman

жінка

work

робота

system

система

group

група

number

номер; число

world

світ

area

область

course

курс

company

компанія

problem

проблема

service

обслуговування

hand

рука

party

партія; вечірка

school

школа

place

місце

point

крапка, пункт

house

будинок

country

країна

week

тиждень

member

член

end

кінець

word

слово

example

приклад

family

сімейство

fact

факт

state

держава; стан

percent

відсоток

home

будинок, житло

month

місяць

side

сторона

night

ніч

eye

око

head

голова

information

інформація

question

питання

business

справа

power

влада; енергія

money

гроші

change

зміна

interest

інтерес

order

замовлення

book

книга

development

розвиток

room

кімната

water

вода

form

форма

car

автомобіль

other

інший

level

рівень

policy

політика

council

рада, нарада

line

лінія

need

потреба

effect

ефект, вплив

use

використання

idea

ідея

study

вивчення

lot

лот, жереб; (a ~) багато

job

робота; робоче місце

name

ім'я, прізвище

result

результат

body

тіло

friend

друг

right

право

authority

повноваження

 

 

 

 

ІМЕННИКИ-2 (91)

view

вид, панорама

report

доповідь, повідомлення

bit

шматочок, невелика кількість

face

особа

market

ринок

hour

година

rate

темп; розряд; тариф

law

закон

door

двері

court

суд

office

офіс

war

війна

reason

причина

minister

міністр

subject

тема

person

людина, персона

term

термін; термін

sort

сорт

period

період

society

суспільство

process

процес

mother

мати

voice

голос

police

поліція

kind

вид, різновид

price

ціна

action

дія; учинок

issue

питання, проблема; результат

position

положення

cost

вартість

matter

речовина

community

співтовариство

figure

фігура

type

тип

research

дослідження

education

утворення

few

(a ~) трохи

programme

програма

minute

хвилина

moment

момент

girl

дівчинка

age

вік

centre

центр

control

контроль

value

цінність, значення

health

здоров'я

decision

рішення

class

клас

industry

промисловість

back

спина

force

сила

condition

умова

paper

папір

century

сторіччя

father

батько

section

секція

patient

пацієнт

activity

діяльність

road

дорога

table

стіл

church

церква

mind

розум

team

команда

experience

досвід; переживання

death

смерть

act

справа, учинок; дія

sense

зміст

staff

штат

student

студент

language

мова

department

відділ

management

керування

morning

ранок

plan

план

product

виріб

city

місто (великий)

committee

комітет

ground

земля, ґрунт, ґрунт

letter

лист; буква

evidence

свідчення

foot

нога

boy

хлопчик

game

гра

food

їжа

role

роль

practice

практика

bank

банк; беріг

support

підтримка

event

подія

building

будинок

range

ряд; діапазон