НАЙБІЛЬШ УЖИВАНІ СЛОВА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1001-1500

(автор – Богдан Рудий, Київ)

 

Прислівники, прийменники, союзи (53)

apart

[]

окремо

easily

[úзили]

легко

little

[]

мало

best

[]

найкраще

immediately

[имúдйәтли]

негайно

tomorrow

[]

завтра

eventually

[ивéнчәли]

у кінцевому рахунку

highly

[хайли]

високо, надзвичайно

fully

[]

цілком

slightly

[слáйтли]

злегка

ahead

[әхéд]

уперед

hardly

[]

ледь

otherwise

[áðәрвайз]

інший

directly

[]

прямо, безпосередньо

completely

[]

цілком

below

[билóу]

нижче

through

[θру]

через

normally

[]

нормально

along

[]

уздовж

slowly

[слóули]

повільно

relatively

[рéләтивли]

відносно

late

[]

пізно

apparently

[әпэ’рәнтли]

очевидно

close

[клóуз]

близько

merely

[мúәли]

просто

largely

[лáрджли]

значною мірою

straight

[стрейт]

прямо

nevertheless

[нéвёрðәлес]

тим не менше, проте, однак

possibly

[]

можливо

carefully

[кэ’эфули]

уважно, ретельно

mainly

[]

здебільшого

currently

[кáрәнтли]

в даний момент

somewhere

[сáмвээр]

де-небудь

entirely

[интáйәли]

цілком, цілком

previously

[прúвйәсли]

заздалегідь, перед цим

tonight

[тунáйт]

сьогодні ввечері/уночі

extremely

[икстрúмли]

надзвичайно

fairly

[фэ’эли]

справедливо, чесно

increasingly

[инкрúзинли]

деделі більше

equally

[úквели]

однаково, в однаковій мірі

except

[иксéпт]

крім

for

[]

тому що, тому що; щоби (It is useless for them to take this way. — Їм даремно іти цим шляхом.)

latter

[лэ’тер]

останній з раніше перерахованих

enough

[инáф]

досить

down

[]

унизу

worth

[ворθ]

вартий (it's ~ speaking) варто поговорити

plus

[]

плюс

inside

[инсáйд]

усередині

until

[антúл]

поки

no-one

[]

ніхто, жоден

none

[нан]

ніхто, жоден

somebody

[]

хто-небудь

his

[хиз]

його [род. відм.]

 

 

 

 

 

 

Прикметники (76)

ready

[рéди]

готовий

useful

[]

корисний

effective

[]

ефективний

future

[фью’чёр]

майбутній

traditional

[]

традиційний

complete

[]

завершений, повний

direct

[]

прямий

interesting

[]

цікавий

considerable

[консúдәрәбл]

значний

physical

[]

фізичний

responsible

[]

відповідальний

medical

[]

медичний

hot

[]

гарячий

existing

[игзúстин]

існуючий

cold

[кóулд]

холодний

blue

[блу]

синій, блакитний

green

[]

зелений

independent

[]

незалежний

extra

[]

особливий, екстра-

past

[]

минулий

beautiful

[бью’тифәл]

красивий

civil

[сúвил]

цивільний

essential

[]

істотний

light

[лайт]

легкий

obvious

[óбвйәс]

очевидний

deep

[дип]

глибокий

working

[]

працюючий

positive

[]

позитивний

very

[]

самий, те саме

male

[]

чоловічий

complex

[]

складний, складений

environmental

[инвайәрәнмéнтл]

екологічний, стосовний навкол. середовища

relevant

[рéливәнт]

стосовний до теми, доречний

huge

[хьюдж]

величезний

primary

[прáймәри]

первинний, першорядний

annual

[э’ньюәл]

щорічний, річний

nuclear

[ньюклúәр]

ядерний

practical

[]

практичний

commercial

[комё’ршәл]

комерційний

rich

[]

багатий

key

[ки]

ключ

separate

[сéпәрит]

окремий

usual

[ю’жуәл]

звичайний

safe

[]

безпечний

interested

[úнтрәстид]

зацікавлений

regular

[]

регулярний

western

[]

західний

additional

[]

додатковий

active

[]

активний

regional

[рúджәнәл]

обласний

powerful

[пáуәрфул]

могутній

alone

[әлóун]

самотній

front

[]

передній

impossible

[]

неможливий

fresh

[]

свіжий

fair

[фээр]

чесний, порядний

senior

[сúнйәр]

старший

sexual

[сéкшәл]

статевий

ordinary

[óрдинери]

звичайний

actual

[э’ктьюәл]

фактичний

domestic

[]

місцевий

warm

[ворм]

теплий

internal

[]

внутрішній

excellent

[]

відмінний, чудовий

strange

[стрéйндж]

дивний

technical

[]

технічний

living

[лúвин]

живий

soft

[]

м'який

standard

[]

стандартний

cultural

[кáлчёрәл]

культурний

proper

[]

належний, підходящий

famous

[фéймәс]

знаменитий

religious

[рәлúджәс]

релігійний

joint

[джойнт]

об'єднаний, сумісний

potential

[]

потенційний, можливий

broad

[броод]

широкий

 

 

 

 

 

 

Іменники (284)

general

[]

генерал

access

[э’ксес]

доступ

stone

[]

камінь

extent

[]

довжина, розмір (to this ~) до такого ступеня

employment

[]

зайнятість

present

[]

подарунок

appeal

[әпúл]

звертання

text

[]

текст

parliament

[]

парламент

cause

[кооз]

причина

terms

[]

умови

bar

[]

колода, труба, стійка, поперечина; бар

attack

[]

напад

mouth

[мáуθ]

рот

fish

[]

риба

visit

[]

відвідування

trouble

[трабл]

проблема, неприємність

payment

[]

плата

post

[пóуст]

пошта

county

[кáунти]

графство

lady

[]

леді

holiday

[]

свято

chair

[чээр]

стілець

importance

[]

важливість

facility

[фәсúлити]

пристосування, засіб

article

[]

стаття

object

[]

об'єкт

context

[кóнтекст]

контекст

survey

[сё’рвей]

огляд

turn

[]

поворот; черга (it's your ~) ваша черга

collection

[]

збори, колекція

reference

[]

посилання

card

[]

картка

television

[]

телебачення

communication

[]

комунікація

agency

[éйджәнси]

агентство

sun

[]

сонце

possibility

[]

можливість

species

[спúшиз]

вид (біол.), різновид

official

[]

посадова особа

chairman

[чэ’эрмэн]

голова

speaker

[]

спікер

second

[]

секунда

career

[кәрúәр]

кар'єра

weight

[вейт]

вага

base

[]

основа, база

document

[дóкьюмент]

документ

november

[]

листопад

december

[]

грудень

Sunday

[]

неділя

return

[]

повернення, повернення

solution

[солью’шн]

рішення

talk

[ток]

розмова

budget

[]

бюджет

river

[рúвәр]

ріка

organization

[]

організація

start

[]

початок

requirement

[риквáйәмент]

вимога

edge

[едж]

край

opposition

[]

опозиція, протилежність

opinion

[әпúнйән]

думка

drug

[]

ліки; наркотик

quarter

[]

чверть

option

[]

опція, вибір

call

[]

дзвоник, виклик

stock

[]

опора

influence

[úнфлуенс]

вплив

occasion

[әкéйжн]

випадок, випадковість

software

[]

програмне забезпечення

exchange

[иксчéйндж]

обмін

lack

[]

недостача, недолік (у прям. і перен. сенсі)

concept

[кóнсепт]

концепція

star

[]

зірка

radio

[]

радіо

arrangement

[әрéйнджмент]

пристрій, організація, упорядкування

bird

[]

птах

band

[]

смуга; перев'язка, бинт

sex

[]

стать (біол.)

finger

[фúнгер]

палець

past

[]

минуле

equipment

[]

устаткування

north

[]

північ

move

[мув]

рух

message

[мéсидж]

повідомлення

afternoon

[]

пообідній час

fear

[фúәр]

страх

race

[]

гонка

strategy

[]

стратегія

scene

[син]

сцена

kitchen

[]

кухня

speech

[спич]

мова

network

[]

мережа

tea

[ти]

чай

peace

[пис]

світ, спокій

failure

[фéйльёр]

невдача

employee

[имплойú]

працівник

scale

[скейл]

масштаб

shoulder

[шóулдер]

плече

railway

[рéйлвей]

залізниця

supply

[сәплáй]

постачання, поставки, джерело

expression

[]

вираз

owner

[óунер]

власник

corner

[]

кут, ріг

match

[]

матч

sport

[]

спорт

status

[стéйтәс]

статус

marriage

[мэ’ридж]

шлюб

offer

[]

пропозиція (ділова)

sentence

[]

речення

crime

[крайм]

злочин

ball

[]

куля, м'яч

wind

[винд]

вітер

truth

[труθ]

правда

safety

[сéйфти]

безпека

partner

[]

партнер

copy

[]

копія

balance

[]

баланс

reader

[рúдәр]

читач

sister

[]

сестра

trial

[трáйәл]

суд, судовий розгляд; спроба

rock

[]

скеля; скельна порода

damage

[дэ’мидж]

ушкодження, збиток

newspaper

[]

газета

meaning

[мúнин]

значення

nation

[нейшн]

нація

length

[ленθ]

довжина

south

[сáуθ]

південь

branch

[]

галузь

planning

[]

планування

trust

[]

довіра

pain

[пейн]

біль

february

[]

лютий

studio

[стýдиоу]

студія, кабінет

spirit

[]

дух

college

[]

коледж

accident

[э’ксидәнт]

нещасний випадок, аварія, подія

hope

[]

надія

works

[]

роботи, праці

Saturday

[]

субота

league

[лиг]

ліга

cash

[]

готівка

play

[]

гра

strength

[стрéнθ]

сила

train

[трейн]

потяг

target

[тáргит]

ціль

pair

[пээр]

пари

gas

[гэс]

газ

contribution

[контрибью’шн]

внесок

artist

[]

художник

agent

[éйджент]

агент

presence

[]

присутність

contact

[]

контакт

protection

[]

захист

beginning

[]

початок

media

[]

ЗМІ, засоби комунікації

executive

[егзекью’тив]

виконавець

aid

[ейд]

допомога

speed

[спид]

швидкість

review

[рәвью’]

огляд, рецензія

route

[рут]

маршрут

consequence

[кóнсиквенс]

наслідок

telephone

[]

телефон

proportion

[]

пропорція

consideration

[консидәрéйшн]

розгляд

driver

[]

водій

reform

[]

реформа

distance

[]

відстань

exercise

[éксәрсайз]

вправа

skin

[]

шкіра

island

[áйленд]

острів

danger

[дéйнджәр]

небезпека

credit

[]

довіра, кредит

candidate

[]

кандидат

track

[]

колія, слід, траєкторія

assessment

[әсéсмент]

оцінка

path

[пэθ]

шлях, стежка, доріжка

district

[]

район (міста)

reaction

[]

реакція

impact

[úмпект]

поштовх, імпульс; сильний вплив

debate

[дибéйт]

суперечка, дебати

rise

[]

підвищення, підйом

belief

[]

віра

conclusion

[конклýжн]

висновок, висновок

shape

[]

форма

vote

[]

голос (у голосуванні)

aim

[ейм]

ціль

politics

[]

політика

file

[]

файл

earth

[ёрθ]

земля

public

[]

публіка, широка громадськість

estate

[истéйт]

нерухомість, маєток

boat

[бóут]

човен

prison

[прúзн]

в'язниця

wine

[]

вино

writer

[]

письменник

clothes

[клóуθис]

одяг

weekend

[]

вихідні, вікенд

sight

[сайт]

зір; бачення; принада, культурна пам'ятка

video

[]

відео

reality

[риэ’лити]

дійсність

hall

[хол]

зал

vehicle

[вú-икл]

транспортний засіб

colleague

[колúг]

колега

lead

[лид]

керівництво

farm

[]

ферма

employer

[]

роботодавець

understanding

[]

розуміння

comment

[]

коментар

connection

[]

зв'язок

phone

[фóун]

телефон

hole

[]

діра

insurance

[иншю’әрәнс]

страхування

content

[]

зміст

confidence

[кóнфидәнс]

довіра

sample

[сэмпл]

зразок

objective

[әбджéктив]

завдання, ціль

transport

[]

транспорт

flower

[флáуер]

квітка

injury

[úнджәри]

ушкодження (тілесне)

battle

[]

бій

generation

[]

покоління

winter

[]

зима

will

[]

воля

progress

[]

прогрес

legislation

[]

законодавство

ship

[]

судно

volume

[вóльюм]

обсяг

commitment

[комúтмент]

зобов'язання

conflict

[]

конфлікт

bag

[]

сумка

entry

[éнтри]

вхід

smile

[]

посмішка

introduction

[]

вступ

manner

[мэ’нәр]

спосіб, манера

background

[]

тло

key

[ки]

ключ

cabinet

[]

кабінет

painting

[пéйнтин]

живопис; фарбування

engine

[éнджин]

двигун

administration

[]

адміністрація

adult

[әдáлт]

дорослий

author

[óθәр]

автор

song

[]

пісня

investigation

[]

дослідження

debt

[]

борг

forest

[]

ліс

visitor

[]

відвідувач

wood

[вуд]

ліс (невеликий); деревина

contrast

[]

контраст

wage

[]

винагорода, заробітна плата

threat

[θрет]

погроза

bus

[]

автобус

sir

[]

сер

regulation

[]

директива, правило; регулювання

drink

[]

напій

relief

[]

рельєф

run

[]

пробіг

tradition

[]

традиція

farmer

[]

фермер

traffic

[]

інтенсивність руху

dinner

[дúнәр]

обід

consumer

[консью’мәр]

споживач

meal

[мил]

їжа

package

[пэ’кидж]

пакет

half

[хаф]

напів-, наполовину

description

[]

опис

stuff

[]

матеріал, речовина

existence

[]

існування

improvement

[импрýвмәнт]

удосконалення, поліпшення

coffee

[]

кава

appearance

[әпúәрәнс]

зовнішність

sheet

[шит]

лист (папера і т.п.)

category

[]

категорія

distribution

[]

поширення, розподіл

session

[сéшн]

засідання

loan

[лóун]

позичка

museum

[мью’зиум]

музей

conversation

[]

бесіда, розмова

link

[]

зв'язок

victim

[]

жертва

audience

[óдиенс]

аудиторія

master

[]

учитель, майстер

lip

[]

губа

exhibition

[игзибúшн]

виставка

 

 

 

 

 

 

Дієслова (87)

hit

[]

ударяти, стукати

regard

[]

розцінювати, розглядати, вважати; шанувати

result

[]

результат

attempt

[әтéмт]

намагатися

enable

[инéйбл]

робити здатним

realize

[рúәлайз]

здійснювати; усвідомлювати

complete

[]

завершувати, виконувати

notice

[]

зауважувати

extend

[]

простирати(ся), розтягувати(ся)

check

[]

перевіряти

laugh

[лаф]

сміятися

sound

[саунд]

звучати

recognise

[рикәгнáйз]

визнавати

fit

[]

підходити, відповідати

push

[пуш]

штовхати

sign

[сайн]

позначати

define

[]

визначати

shake

[]

трясти; потискувати (руку)

study

[стáди]

вивчати, учити(ся)

examine

[игзэ’мин]

досліджувати, розглядати

mind

[майнд]

заперечувати

drink

[]

пити

gain

[гéйн]

придбати

arise

[әрáйз]

виникати

attend

[]

відвідувати; доглядати (за хворим)

associate

[әсóушиейт]

поєднувати, асоціювати

hang

[]

вішати; висіти

perform

[]

виконувати

marry

[]

женитися

protect

[]

захищати

adopt

[әдóупт]

усиновляти; приймати

confirm

[]

підтверджувати

star

[]

дивитися (разявивши рота)

mark

[]

позначати, мітити

clear

[клúәр]

очищувати; просвітляти, проясняти

imagine

[имэ’джин]

уявляти, уявляти собі

travel

[трэвл]

подорожувати

issue

[úшю]

випускати, видавати

supply

[]

постачати

beat

[бит]

бити

strike

[]

уражати, попадати в мету

demand

[]

вимагати

employ

[]

наймати на роботу

shoot

[]

стріляти

test

[]

тестувати

order

[]

наказувати; замовляти; упорядковувати

release

[рәлúз]

випуск, видання

emerge

[имё’рдж]

з'являтися, виникати

ring

[]

дзвонити; дзеніти

aim at

[ейм эт]

цілитися в

link

[]

зв'язувати

collect

[]

збирати

lay

[]

класти

reply

[риплáй]

відповідати (швидко)

press

[]

давити, пресувати

approach

[әпрóуч]

наближатися

survive

[сёрвáйв]

виживати

settle

[]

поставити, укласти, утихомирити; вирішити (проблему)

observe

[әбзёрв]

спостерігати

limit

[]

обмежувати

deny

[динáй]

відрікатися, відмовлятися

worry

[вóри]

тривожитися

cross

[]

перетинати

charge

[]

навантажувати; заряджати; давати доручення

respond

[]

відповідати

grant

[]

дарувати

concentrate

[]

зосереджувати(ся)

ignore

[игнóр]

проігнорувати

lift

[]

піднімати

stick

[]

приклеювати

arrange

[әрéйндж]

упорядковувати, улаштовувати, підготовляти

sleep

[слип]

спати

promise

[прóмис]

обіцяти

touch

[тач]

торкатися

vary

[вэ’эри]

змінюватися, варіюватися

prefer

[префё’р]

віддавати перевагу

repeat

[репúт]

повторювати

commit

[кәмúт]

робити (поганий учинок)

insist

[]

наполягати

measure

[мéжёр]

вимірювати

warn

[ворн]

попереджати

award

[әвóрд]

нагороджувати

attack

[]

нападати

bind

[байнд]

зв'язувати, обв'язувати

threaten

[θрéтн]

загрожувати

launch

[лонч]

запускати, стартувати

cry

[край]

кричати; плакати