НАЙБІЛЬШ УЖИВАНІ СЛОВА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

501-1000

(автор – Богдан Рудий, Київ)

 

прийменники, сполучники, тощо (33)

up

[]

нагору

along

[әлóн]

уздовж

according to

[]

згідно з

since

[]

починаючи з; оскільки

despite

[диспáйт]

незважаючи на

per

[]

на (день, душу насел., ...)

near

[нúәр]

біля

above

[әбáв]

над

throughout

[θруáут]

через

outside

[]

поза, за межами

beyond

[]

за межами

round

[раунд]

навколо

someone

[]

хто-небудь

everything

[]

усе

herself

[]

(вона) сама

other

[аðәр]

інший

anyone

[]

будь-хто

everyone

[]

всі, кожен

whom

[хум]

кого, якого

myself

[]

(я) сам

yourself

[]

(ти) сам

nor

[]

ні, (neither … ~ …) ні … ні …

unless

[анлéс]

якщо не

once

[ванс]

один раз

whose

[хуз]

чий

few

[фью]

мало (для обчислювальних)

former

[]

попередній; колишній

whatever

[вотéвәр]

будь-який, завгодно

either

[айðәр]

будь-який, (~ … or …) або … або …

less

[]

менше

well

[]

ну

oh

[]

ай!

 

 

 

 

 

 

прикметники (65)

black

[]

чорний

white

[]

білий

common

[]

загальний

strong

[]

сильний

whole

[хоул]

цілий

free

[]

вільний

similar

[сúмилар]

подібний

necessary

[нéсәсәри]

необхідний

central

[сéнтрл]

центральний

true

[тру]

правильний, щирий

open

[]

відкритий

short

[]

короткий

personal

[]

особистий

single

[]

єдиний; самотній

easy

[úзи]

легкий

private

[прáйвет]

приватний

financial

[файнéншл]

фінансовий

poor

[пуер]

бідний

foreign

[фóрин]

іноземний

human

[хью'мен]

людський

simple

[]

простій

recent

[рúснт]

недавній

wide

[]

широкий

various

[вэ'риәс]

різний

due

[дью]

точний

hard

[]

важкий

royal

[]

королівський

fine

[]

відмінний

natural

[нéйчёрәл]

природний

wrong

[рон]

неправильний

final

[фáйнл]

остаточний

following

[фóлоуин]

наступний

present

[прéзәнт]

присутній

nice

[]

гарний

modern

[]

сучасний

close

[]

близький

current

[]

поточний, дійсний

legal

[лúгәл]

юридичний

red

[]

червоний

happy

[]

щасливий

concerned

[консё'рнд]

заклопотаний

individual

[]

індивідуальний

normal

[]

нормальний

previous

[прúвйәс]

попередній

serious

[сьúриәс]

серйозний

significant

[сигнúфикәнт]

значний

prime

[]

головний, кращий

industrial

[]

промисловий

sorry

[]

переживаючий, перепрошуючий

labour

[лéйбәр]

трудовий, робочий; лейбористський

left

[]

лівий

dead

[дед]

мертвий

specific

[]

конкретний

total

[тóутл]

цілий, повний, загальний

appropriate

[әпрóприәт]

підходящий, відповідний

military

[]

військовий

basic

[]

основний

original

[әрúджинәл]

вихідний; оригінальний

successful

[]

успішний

aware

[әвээ'р]

обізнаний, усвідомлюючий

popular

[пóпьюләр]

популярний

professional

[]

професійний

heavy

[хéви]

важкий

top

[]

верхній

dark

[]

темний

 

 

 

 

 

 

прислівники (32)

sometimes

[]

іноді

thus

[ðас]

так, у такий спосіб

further

[]

далі

ago

[эгóу]

тому назад

yesterday

[]

учора

usually

[ю'жәли]

звичайно

indeed

[индúд]

дійсно

certainly

[сёртнли]

звичайно, упевнено

home

[]

додому

simply

[]

просто

especially

[испéшели]

особливо

better

[]

краще

either

[áйðер]

кожний; (~ … or …) або … або …

clearly

[клúерли]

ясно

instead of

[инстéд ов]

замість

round

[]

навколо, навкруги

finally

[фáйнәли]

нарешті

please

[плиз]

будь ласка

forward

[фóрвәрд]

уперед

quickly

[квúкли]

швидко

recently

[рúсәнтли]

недавно

anyway

[]

у будь-якому випадку

suddenly

[сáднли]

раптово

generally

[джéнәрәли]

у загальному

nearly

[нúәрли]

приблизно

obviously

[óбвйәсли]

очевидно

though

[ðоу]

однак

hard

[]

важко

okay

[]

добре

exactly

[игзéктли]

точно

above

[]

над

maybe

[]

можливо

 

 

 

 

 

 

іменники (255)

stage

[]

стадія

meeting

[мúтин]

зустріч

town

[]

місто (невеликий)

art

[]

мистецтво

club

[]

клуб

arm

[]

рука (уся)

history

[]

історія

parent

[пэ'рент]

батько

land

[]

земля

trade

[]

торгівля

situation

[]

ситуація

teacher

[тúчер]

учитель

record

[рéкорд]

запис; записувати

manager

[]

менеджер

relation

[]

відношення

field

[]

поле

window

[]

вікно

account

[]

рахунок (банківський), розрахунок; звіт

difference

[]

різниця

material

[мәтьúриал]

матеріал

air

[ээр]

повітря

wife

[]

дружина

project

[]

проект

sale

[]

продаж

relationship

[]

співвідношення

light

[лайт]

світло

care

[кэер]

піклуватися, доглядати

rule

[рул]

правило

story

[]

розповідь, історія

quality

[квóлити]

якість

tax

[]

податок

worker

[]

працівник

nature

[нéйчёр]

природа

structure

[стракчёр]

структура

data

[дейтә]

дані

pound

[паунд]

фунт

method

[]

метод

unit

[ю'нит]

одиниця

bed

[]

ліжко

union

[ю'ниән]

союз

movement

[мýвмент]

рух

board

[борд]

борт, дошка; правління

datum

[дéйтм]

дана величина, дане, елемент даних

detail

[]

деталь

model

[мóудл]

модель

wall

[]

стіна

computer

[]

комп'ютер

hospital

[]

лікарня

chapter

[]

глава, розділ

scheme

[ским]

схема

theory

[θúори]

теорія

property

[]

власність

officer

[óфисер]

офіцер; службовець, чиновник

charge

[]

заряд

director

[дайрéктор]

директор

approach

[әпрóуч]

підхід

chance

[]

шанс, випадок

application

[]

застосування

top

[]

вершина

amount

[әмáунт]

кількість

son

[]

син

operation

[]

дія, операція

opportunity

[әпәртью'нити]

можливість

leader

[лúдер]

керівник

look

[]

погляд

share

[шээр]

частка, частина, пай

production

[]

виробництво

firm

[]

фірма

picture

[пúкчёр]

картина

source

[сорс]

джерело

security

[секью'рити]

безпека

contract

[]

контракт

agreement

[]

угода

site

[]

місце; сайт

labour

[лéйбор]

праця

test

[]

тест

loss

[]

утрата

colour

[каләр]

колір

shop

[]

магазин

benefit

[бéнефит]

вигода

animal

[э'нимәл]

тварина

heart

[харт]

серце

election

[илéкшн]

вибір

purpose

[пё'рпәс]

ціль

standard

[]

стандарт

secretary

[]

секретар

date

[]

дата

music

[мью'зик]

музика

hair

[хээр]

волосс

factor

[]

фактор

pattern

[]

зразок

piece

[пис]

шматок; штука

front

[]

перед, передня частина

evening

[úвнин]

вечір

tree

[]

дерево

population

[попьюлéйшн]

населення

plant

[]

рослина; завод

pressure

[прéшёр]

тиск

response

[]

відповідь

street

[]

вулиця

performance

[]

виконання; потужність; (театр.) виступ

knowledge

[нóлидж]

знання

june

[]

червень

design

[дизáйн]

проект, конструкція, дизайн

page

[]

сторінка

individual

[]

особистість, суб'єкт

rest

[]

відпочинок

basis

[бéйсис]

підстава

size

[]

розмір

environment

[инвáйәрәнмент]

навколишнє середовище

fire

[]

вогонь

series

[сьúриәз]

серія

success

[сәксéс]

успіх

thought

[θот]

думка

list

[]

список

future

[фью'чёр]

майбутнє

analysis

[]

аналіз

space

[]

простір

demand

[]

вимога

statement

[стéйтмент]

твердження (логічне)

attention

[]

увага

love

[]

любов

principle

[прúнсипл]

принцип

set

[]

набір; пристрій

doctor

[]

доктор

choice

[чойс]

вибір

feature

[фúчёр]

особливість

couple

[капл]

пари

step

[]

крок

machine

[мэшúн]

машина

income

[úнкәм]

прибуток

training

[]

навчання, тренування

association

[әсóушиéшн]

асоціація

film

[]

плівка; фільм

region

[рúджән]

область

effort

[э'форт]

зусилля

player

[]

гравець

award

[әвóрд]

нагорода

village

[вúләдж]

сіло

organisation

[оргәнáйзейшн]

організація

news

[ньюз]

новина

difficulty

[]

труднощі

cell

[]

осередок; клітка (біол.)

energy

[éнәрджи]

енергія

degree

[дигрú]

градус

mile

[]

миля

means

[]

засіб

growth

[]

ріст

treatment

[трúтмент]

обробка; лікування

sound

[саунд]

звук

task

[]

задача, завдання

provision

[]

постачання

behaviour

[бихéйвъёр]

поводження

function

[]

функція

resource

[рисóрс]

ресурс

defence

[]

захист

garden

[]

сад

floor

[флор]

поверх

technology

[]

технологія

style

[]

стиль

feeling

[фúлин]

почуття

science

[сáйәнс]

наука

doubt

[дáут]

сумнів

horse

[]

кінь

answer

[э'нсәр]

відповідь

user

[ю'зәр]

користувач

fund

[]

фонд

character

[кéриктәр]

характер

risk

[]

ризик

dog

[]

собака

army

[áрми]

армія

station

[]

станція

glass

[]

склянка

cup

[]

чашка; кубок; купол

husband

[хáзбәнд]

чоловік

capital

[]

капітал

note

[]

примітка

season

[сúзән]

час року

argument

[áргьюмент]

аргумент

show

[]

показ

responsibility

[риспонсәбúлити]

відповідальність

deal

[дил]

справа, угода

economy

[икóнәми]

економіка

element

[úләмәнт]

елемент

duty

[]

обов'язок, борг

july

[]

липень

attempt

[әтéмт]

спроба

leg

[]

нога

investment

[]

інвестиція

brother

[]

брат

title

[тáйтл]

заголовок

hotel

[хоутéл]

готель

aspect

[э'спект]

аспект

increase

[инкрúс]

збільшення

help

[]

допомога

summer

[]

літо

daughter

[дóтәр]

дочка

baby

[]

маля, маля

sea

[]

море

skill

[]

навичка, уміння

claim

[]

вимога; заява

concern

[консё'рн]

турбота

university

[]

університет

discussion

[]

обговорення

may

[]

травень

box

[]

коробки

customer

[кáстомәр]

покупець, клієнт

conference

[]

конференція

whole

[]

ціле

division

[дивúжән]

відділення; розподіл

profit

[прóфит]

доход

procedure

[просúджёр]

процедура

king

[]

король

image

[úмидж]

зображення

oil

[]

олія

circumstance

[сёркәмстéнс]

обставина

proposal

[прәпóузәл]

пропозиція

client

[клáйент]

клієнт

sector

[]

сектор

direction

[]

напрямок

instance

[úнстәнс]

приклад, зразок

sign

[сайн]

знак

measure

[мéжёр]

міра

attitude

[э'титьюд]

відношення

disease

[дизúз]

хвороба

commission

[]

комісія

seat

[сит]

місце

president

[]

голова, глава

addition

[]

доповнення

goal

[гоул]

ціль

october

[]

жовтень

affair

[әфээ'р]

справа

technique

[текнúк]

техніка, спосіб

respect

[]

повага; відношення

item

[áйтәм]

пункт (у списку), елемент

version

[]

версія

ability

[әбúлити]

здатність

good

[]

гарний

campaign

[кәмпéйн]

кампанія (за світ і т.п.)

advice

[әдвáйс]

рада

september

[]

вересень

institution

[]

установа, інституція

surface

[сёрфис]

поверхня

library

[лáйбрәри]

бібліотека

pupil

[пьюпл]

учень; зіниця

advantage

[әдвэ'нтидж]

перевага

memory

[мéмори]

пам'ять

culture

[кáлчёр]

культура

blood

[блад]

кров

january

[джéньюэри]

січень

majority

[мейджóрити]

більшість

variety

[вәрáйети]

розмаїтість

press

[]

преса

bill

[]

законопроект, біль; документ; вексель

competition

[кәмпетúшн]

змагання

 

 

 

 

 

 

дієслова (115)

pass

[]

проходити; передавати

accept

[әксéпт]

приймати

cause

[кооз]

заподіювати

watch

[вотч]

дивитися, (уважно) спостерігати

break

[брейк]

ламати, розбивати

support

[]

підтримувати

explain

[]

пояснювати

stay

[]

зупинятися, гостювати

wait

[]

чекати

cover

[кáвер]

накривати, покривати

apply

[эплáй]

застосовувати; додавати

raise

[]

збільшувати

claim

[]

вимагати

form

[]

утворювати, формувати

base

[]

засновувати

cut

[]

різати

grow

[грóу]

рости

contain

[]

містити, уміщати

bear

[бээр]

носити; переносити

join

[]

з'єднувати; долучатися до

reduce

[ридью'с]

зменшувати(ся)

establish

[]

засновувати, засновувати; встановлювати

face

[]

бути зверненим до; стикатися з

choose

[чуз]

вибирати

wish

[]

бажати (комусь)

achieve

[]

досягати

drive

[]

їздити; керувати (автомобілем)

deal

[дил]

спілкуватися, мати справа; торгувати

place

[]

поміщати, ставити

seek

[сик]

шукати, прагнути

fail

[]

зазнавати невдачі

serve

[]

служити, обслуговувати

end

[]

кінчати(ся)

occur

кё'р]

відбуватися, траплятися

act

[]

діяти

kill

[]

убивати

plan

[]

планувати

eat

[ит]

їсти

close

[]

закривати, замикати

represent

[]

представляти

love

[лав]

любити

rise

[]

підвищуватися, підніматися

prepare

[припээ'р]

готувати

manage

[]

керувати; впоратися з

discuss

[]

обговорювати

prove

[прув]

доводити

catch

[]

ловити

pick

[]

підбирати, вибирати; зірвати

enjoy

[]

насолоджуватися

suppose

[сәпóуз]

припускати

wear

[вээр]

носити (одяг)

argue

[]

сперечатися, висувати аргумент

introduce

[]

уводити

enter

[]

входити

arrive

[]

прибувати, приїжджати

ensure

[иншýэр]

гарантувати

pull

[пул]

тягти

refer to

[]

звертатися до

thank

[]

дякувати

present

[призéнт]

дарувати; репрезентувати когось

control

[контрóл]

контролювати

affect

[әфéкт]

впливати

point

[]

вказувати

identify

[айдентифáй]

ідентифікувати

relate

[]

мати відношення

force

[]

примушувати

compare

[компээ'р]

порівнювати

suffer

[]

страждати

announce

[әнáунс]

повідомляти

obtain

[әбтéйн]

одержувати, домагатися

indicate

[индикéйт]

указувати, позначати

forget

[форгéт]

забувати

publish

[]

публікувати

visit

[]

відвідувати

listen to

[лисн ту]

слухати

finish

[]

закінчувати

fight

[файт]

боротися

train

[]

навчати, тренувати

maintain

[ментéйн]

підтримувати (стан)

save

[]

рятувати, зберігати

design

[дизáйн]

проектувати

improve

[импрýв]

поліпшувати

avoid

[әвóйд]

уникати

wonder

[вáндәр]

дивуватися; цікавитися

tend

[]

хилитися, мати тенденцію

express

[]

виражати

determine

[детё'рмин]

визначати

exist

[игзúст]

існувати

share

[]

поділяти, мати спільно з кимсь

smile

[]

посміхатисящо

treat

[трит]

трактувати; поводитися (з ким-н.)

remove

[римув]

видаляти

state

[]

затверджувати

throw

[]

кидати

fill

[]

наповняти

assume

[әсью'м]

припускати

mention

[мéншн]

згадувати

admit

[әдмúт]

допускати, визнавати

replace

[]

заміняти

reflect

[]

відбивати; міркувати

intend

[]

призначати, задумувати

encourage

[инкáридж]

надихати, заохочувати

miss

[]

пропускати (урок...); тужити (за)

drop

[]

капати, падати

fly

[]

літати

reveal

[ривúл]

виявляти, відкривати

operate

[әперéйт]

оперувати; діяти, функціонувати

discover

[дискáвәр]

виявляти, відкривати

record

[рикóрд]

записувати

refuse

[рифью'з]

відмовлятися

prevent

[]

запобігати

teach

[]

учити

cost

[коуст]

коштувати

answer

[]

відповідати

depend on

[]

залежати від

used

[юзд]

(we ~ to play/to work etc.) ми мали звичай грати/працювати і т.п.